UNHCR i IOM predstavljaju novi plan reagovanja na izbegličku i migrantsku krizu u Srbiji

Beograd, 23. januar 2016. godine – Agencija UN za izbeglice i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) predstavile su danas novu strategiju i apel za pomoć u reagovanju na izbegličku i migrantsku krizu u Srbiji 2017. godine.

Strategija i apel za Srbiju predstavljaju deo većeg Regionalnog plana reagovanja na izbegličku i migrantsku krizu u Evropi (RMRP) koji se odnosi na Tursku, Južnu Evropu, Zapadni Balkan i druge delove Evrope koji je 19. januara predstavljen potencijalnim donatorima u Ženevi. Cilj Plana je da dopuni i osnaži napore vlada u obezbeđenju bezbednog pristupa azilu i zaštiti izbeglica i migranata. Takođe ima za cilj da podrži dugoročna rešenja i uređeno i dostojanstveno upravljanje migracijama. Tokom 2017. godine prioritet će takođe imati jačanje partnerstava i koordinacije.

Predstavljajući RMRP, Lidija Marković, šefica Kancelarije IOM-a u Srbiji rekla je“U protekle dve godine, reakcija Evrope na dolazak više od 1,3 miliona izbeglica i migranata na njeno tlo bio je prepun izazova, uključujući i kako da se pruži zaštita izbeglicama i migrantima. Ovaj Plan predstavlja operativni alat koji će igrati ključnu ulogu u pružanju efikasne i dobro koordinirane pomoći tokom cele godine. U Srbiji smo svedoci promene: od tranzita do stabilnije situacije koja zahteva sistemsko reagovanje na način izložen u Planu.”

“Posebno smo zabrinuti specifičnim oblicima ugroženosti i potrebama dece bez pratnje i dece odvojene od roditelja ili staratelja izvan zemlje porekla, žena i devojčica. Ukoliko bude finansiran u dovoljnoj meri, ovaj Plan bi umnogome doprineo rešavanju tih problema” dodala je Frančeska Boneli, šefica Službe za koordinaciju na terenu UNHCR-a u Srbiji.

Nenad Ivanišević, Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja naglasio je “Ponosan sam na to kako su građani i Vlada RS odgovorili na mnogobrojne izazove migrantske krize u poslednje dve godine. Pravovremena reakcija tokom krize primer je kako vladin i nevladin sektor kada su ujedinjeni mogu da daju odličan odgovor na svaku situaciju, bez obzira koliko je teško.“

U ime brojnih nacionalnih i međunarodnih nevladinih organizacija, Marina Kremoneze, šefica Kancelarije Danskog saveta za izbeglice (DRC) u Srbiji izjavila je “Naročito pozdravljamo focus Plana reagovanja na dugoročno planiranje i rešenja, čime se jačaju objekti, usluge i kapaciteti za rešavanje postojećih i budućih izazova migracija. Podrška lokalnim zajednicama je ključna, jer otvara nove mogućnosti za socijalnu koheziju. Važno je nadograditi se na zamah koji je stvoren trenutnom situacijom i obezbediti resurse potrebne za dalje jačanje upravljanja migracijama u zemlji i u Evropi.”
Poglavlje Regionalnog plana reagovanja na izbegličku i migrantsku krizu u Evropi koje se odnosi na Srbiju polazi od iskustava i rezultata ostvarenih tokom 2015. i 2016. godine. U skladu sa brojevima korištenim za izradu Plana i sektorima Plan reagovanja vlade Srbije, najveći sektori su smeštaj i neprehrambeni artikli, podrška lokalnim zajednicama i zaštita, a Plan takođe izdvaja i zdravstvenu zaštitu, ishranu, vodu i unapređenje sanitarnih uslova, obrazovanje i osamostaljivanje. RMRP Srbija je formulisan u bliskoj saradnji sa državnim organima, agencijama UN-a, nacionalnim i međunarodnim nevladinim organizacijama.

Dok će i dalje biti potrebna izvesna pomoć da se odgovori na hitne potrebe pridošlica, aktivnosti u okviru RMRP će se prevashodno fokusirati na populaciju koja se duže zadržava i njihove potrebe za smeštajem, ishranom, zdravstvenom zaštitom, obrazovanjem i rešenjima. Nastaviće se rešavanje problema lako se odnose na zaštitu, uključujući i pristup teritoriji i azilnim procedurama, evidentiranju, dokumentaciji, riziku od odvajanja porodica, seksualnom i rodno zasnovanom nasilju, eksploataciji i trgovini ljudima.

Ovim Planom, osam agencija UN-a i 16 nevladinih organizacija žele da pomognu Srbiji aktivnostima čija vrednost prelazi 39 miliona američkih dolara. U okviru prethodnih Planova reagovanja za period 2015-2016. godine, Srbija je od pomoć međunarodne zajednice dobila 13.106.618 američkih dolara za reagovanje na izbegličku i migrantsku krizu.