Podrška interno raseljenim licima - finansira UNHCR

Fokus

Projekat se bavi prioritetnim potrebama ugroženih interno raseljenih lica u Srbiji doprinoseći ostvarivanju njihovih trajnih rešenja kroz pružanje pouzdanih informacija i podrške u vezi sa procesom povratka na Kosovo* . Projekat će posvetiti posebnu pažnju populaciji raseljenih Roma, posebno se fokusirajući na pružanje informacija, upućivanje relevantnim organizacijama i institucijama koje bi mogle pružiti odgovarajuću podršku ako se odluče za povratak na Kosovo*.

Donator

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR).

Cilj projekta

Cilj projekta je da odgovori na potrebe interno raseljenih lica u Srbiji, kroz podržavanje prekogranične koordinacije, pružanje pouzdanih informacija i pomoći u vezi sa procesom povratka na Kosovo*.

Projektom se planira da 94 interno raseljenih lica učestvuju u 8 „idi-vidi poseta“ na Kosovu*, organizacija 5 informativnih sastanaka za 60 interno raseljenih lica i učešće interno raseljenih lica na sastancima Opštinskih radnih grupa/operativnih grupa i drugim forumima u vezi sa povratkom na Kosovo*. Pored toga, 60 porodica koje iskažu želju za povratkom na Kosovo* biće registrovane za povratak po proceduri UNHCR-a.

Korisnici

Interno raseljena lica.

Nadležni organi

Kancelarija za Kosovo i Metohiju Repubike Srbije, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, UNHCR Srbija, UNHCR Kosovo, Organizacije i institucije na Kosovu*.

Partner

Trajanje projekta

Organizacija Sveti Spas.

1. januar 2019. – 31. decembar 2019.


Fotka za futer.jpg