Podrška interno raseljenim licima - finansira UNHCR

Fokus

Doprinos postizanju trajnih rešenja za raseljenu populaciju u Srbiji kroz poboljšanje njihovih stambenih uslova i pristupa zdravstvenoj zaštiti, kao i pružanje pouzdanih informacija i pomoći u vezi sa procesom povratka na Kosovo.

Donator

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR)

Cilj projekta

Glavni ciljevi projekta: 

- Obezbeđivanje stambenog prostora za raseljene porodicama i domaćinstva sa starijim članovima, kao i  bespovratnu finansijsku pomoć, kroz inicijativu “Household merging”; 12 interno raseljenih porodica pružiće pomoć 12 odabranih starijih porodica. Preliminarno razmatrane opštine: Kuršumlija, Prokuplje, Blace, Vranje, Smederevo, Kikinda, Odžaci i Šabac;

- 42 raseljene romske porodice koje žive u Subotici ili na drugim potencijalnim lokacijama će biti podržane da poboljšaju svoje životne uslove izgradnjom sanitarnih prostorija ili nadogradnjom kuća

- Podizanje dostupnosti zdravstvenih usluga za ekstremno ranjive osobe: 550 osoba biće obskrbljeno lekovima, medicinskim tretmanima i potrebnom aparaturom, jednom ili više puta godišnje, od zavisnosti od potreba i mogućnosti programa. Takođe, približavanje medicinskih usluga za 750 interno raseljenih lica, smeštenih u dalekim i nedostupnim predelima po potrebi, kao i kontrolnih pregleda i medicinskih saveta i obuka. 

- Prekogranična komponenta projekta predstavlja za IRL mogućnost da dođu do relevantnih i tačnih informacija, vezanih za Kosovo i njihova prava, kroz različite inicijative i mehanizme. 

Specifični ciljevi projekta:

  • Osiguravanje mirne koegzistencije u lokalnim zajednicama;
  • Stanovništvo živi u zadovoljavajućim sanitarnim i higijenskim uslovima
  • Ojačane usluge za osobe sa posebnim potrebama
  • Osiguravanje potencijala za povratak

Korisnici

Interno raseljena lica i ranjive domaće porodice

Nadležni organi

Kancelarija za Kosovo i Metohiju Repubike Srbije, 
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
Ministarstvo zdravlja, Zavod za zdravstveno i socijalno osiguranje, mesne zajednice, centri za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, UNHCR Kosovo, Kosovski organi, Ministarstvo za raseljena lica, Kosovska policija, KFOR

Partneri

Društvo za mir, razvoj i ekologiju (DMRE)
Ekumenska humanitarna organizacija (EHO)
Božur