Kutci za decu – podrška deci izbeglicama - finansira UNICEF

Fokus

Od početka juna 2015. godine broj lica u stanju potrebe koja stižu u Makedoniju i Srbiju dramatično je porastao na oko 6.000 do 8.000 (registrovanih i neregistrovanih) lica dnevno. Od januara do kraja oktobra 2015. godine, 342.883 osoba izrazilo je nameru da traži azil u Srbiji, uglavnom poreklom iz zemalja koje „proizvode izbeglice“, kao što su Sirija, Avganistan i Somalija, što je ogroman porast u odnosu na ukupan broj registrovanih tražilaca azila 2014. godine (16.490 lica).
Hodajući dugi niz dana po konstantnoj vrućini, izbeglice su često veoma umorne i imaju potrebu za hranom, vodom, medicinskim uslugama i osnovnim prihvatnim objektima. U početku je bilo mnogo neoženjenih muškaraca, ali odnedavno dolazi i veliki broja porodica sa malom decom, uključujući i bebe. Izbeglice često govore o traumatičnim iskustvima, nasilju i zlostavljanju od strane policije ili lokalnog stanovništva na raznim mestima tokom njihovog dugog putovanja.
Potrebna je dodatna pomoć za posebno ugrožene kategorije izbeglica/migranata, i to: male dece, maloletnika bez pratnje, trudnica, osoba sa posebnim potrebama i drugih koji su u stanju direktne i hitne potrebe za međunarodnom zaštitom. Dobrobit deteta je rezultat različitih komponenti: zdravlja, ishrane i ekonomskih resursa, kao i od vrste i kvaliteta odnosa staratelj – dete. Ukoliko životne okolnosti postanu nestabilne, što se dešava u vanrednim kontekstima, to direktno utiče na rast i/ili razvoj deteta. To je razlog iz kojeg, iako predstavlja samo tranzitni smeštaj za izbeglice, prihvatni centar može da ponudi kutak za decu i roditelje sa sadržajima koji će podržavati fizičku i psihičku rehabilitaciju dece i njihovih staratelja, pre svega majki.

Donator

Dečji fond Ujedinjenih nacija - UNICEF

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je da pruži potrebnu psihosocijalnu i osnovnu materijalnu podršku deci izbeglicama koja su pogođena migrantskom krizom, nudeći takođe pristup pravu na zaštitu i informacije majkama kojima je potrebna međunarodna zaštita tokom boravka u prihvatnom centru u Preševu, kao i na mestima gde su izbeglice se okupljaju, kao što je Beograd, potencijalno Miratovac, ili neka druga lokacija u skladu sa potrebama.

Korisnici

Deca i majke izbeglice

Nadležni organi

Radna grupa za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova
Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Ministarstvo zdravlja
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
UNICEF Srbija
Lokalne samouprave
Lokalni centri za socijalni rad
Lokalni domovi zdravlja