Jačanje kapaciteta i pružanje pomoći u rešavanju izbegličke krize - finansira Danska ambasada

Fokus

Jačanje kapaciteta lokalnih Saveta za migracije i podrška u izradi i realizaciji Lokalnih akcionih planova usmerenih na izbeglice i lica koja su u potrebi za medunarodnom zaštitom; organizovanje obuka, studijskih putovanja i kampanja usmerenih na podizanje svesti o upravljanju migracijama, standardima radnih migracija i trgovini ljudima; pružanje informacija i pravnih saveta krajnjim korisnicima i pružaocima usluga; dodela grantova organizacijama lokalnog civilnog društva u cilju unapredenja mehanizama zaštite i okvira za upravljanje mešovitim migracijama na lokalnom nivou; organizovanje okruglih stolova na temu upravljanja migracijama i trgovine ljudima a u cilju unapredenja okvira za upravljanje mešovitim migracijama.

Donator

Danska ambasada

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je podrška Republici Srbiji u jačanju kapaciteta za upravljanje migracijama.
Spečificni cilj projekta je jačanje kapaciteta institucija Republike Srbije u upravljanju migracijama kroz podršku jedinicama lokalne samouprave u izradi i realizaciji Lokalnih akcionih planova, kroz unapređenje pristupa informacijama, mehanizmima zaštite i kroz pružanje asistencije migrantima i licima kojima je potrebna medunarodna zaštita.

Korisnici

Lokalne zajednice i ostale strukture u kontaktu sa migrantima na tranzitnim lokacijama; kreatori politike (na lokalnom i centralnom nivou), Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, jedinice lokalne samouprave u Srbiji i Radna grupa za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova.