Održivi povratak - podrška i osnaživanje - finansira EUD

Fokus

Doprinos postizanju trajnih rešenja za interno raseljena lica kroz pružanje adekvatne podrške pri povratku na Kosovo* . Projekat podržava prioritete Vlade Republike Srbije kroz uspostavljen strateški okvir, Nacionalnu strategiju za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica i Strategiju održivog opstanka i povratka.

Donator

Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je podrška održivom povratku interno raseljenih lica zainteresovanih za povratak na Kosovo* i promovisanje socijalne i ekonomske stabilizacije.

Specifični cilj projekta je pružanje pomoći raseljenim licima u traženju i ostvarivanju održivog povratka na Kosovo* kroz jačanje njihovih mogućnosti za zapošljavanje.

Kroz realizaciju informativne kampanje o povratku, projekat će obuhvatiti interno raseljena lica u privatnom smeštaju kao i neformalnim naseljima/kolektivnim centrima na teritoriji Srbije. Takođe, 90 interno raseljenih lica će biti ekonomski osnaženo kako bi se doprinelo održivosti njihovog povratka. Najmanje 30 porodica interno raseljenih lica (oko 108 pojedinaca) koje su se opredelile za povratak će prema njihovim individulanim potrebama biti podržane kroz pružanje tehničke i administrativne pomoći, upućivanje agencijama koje obezbeđuju stambena rešenja i pomoć u reintegraciji na Kosovu*, obezbeđivanje povratničkih paketa i transporta. Posebna pažnja će se posvetiti podsticanju učeša žena, kao i socijalnom uključivanju Roma.

Korisnici

Interno raseljena lica uključujući i povratnike po sporazumu o Readmisiji.

Nadležni organi

Kancelarija za Kosovo i Metohiju Repubike Srbije, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, Lokalne gradske i opštinske vlasti, UNHCR Srbija, UNHCR Kosovo, Organizacije i institucije na Kosovu*.

Partneri

Grad Kragujevac, Organizacija Božur, Organizacija Sveti Spas

1. jul 2018. - 31. maj 2020.

Trajanje projekta

Publikacije / preuzimanja

DRC Projektni liflet

DRC Projektni poster

(kliknite za otvaranje / preuzimanje dokumenata)


Dokumenta za prijavljivanje na Javni poziv za podnošenje prijava za obuke 22.08.2019. - linkovi:


Fotka za futer.jpg

Kutak za decu / kutak za majke i bebe – podrška deci izbeglicama - finansira UNICEF

Fokus

Cilj projekta je da pruži potrebnu psihosocijalnu podršku deci izbeglicama koja su pogođena migrantskom krizom, fokusirajući se na prostore prilagođene deci (kutak za decu i kutak za majke i bebe), rani razvoj, neformalno obrazovanje i podršku formalnom obrazovanju. Kutak za decu CFS nastavlja pružati zaštićeno okruženje u kojem deca mogu učestvovati u organizovanim aktivnostima kao što su igranje, druženje, učenje i izražavanje uz primenu aktivnosti kao što su radionice - kreativne, fizičke, komunikativne i manipulativne (igre, sportske, ekspresivne / kreativne aktivnosti, edukativne aktivnosti životnih veština i druge aktivnosti koje promovišu razvoj deteta / psihosocijalno blagostanje i veštine ). Takođe, prilikom prilagođavanja novoj situaciji u vezi sa produženim boravkom, timovi DRC / UNICEF-a koriste principe ECD-a u strukturiranim aktivnostima. Kutak za majke i bebe (MBC) nastavlja da sprovodi svoje aktivnosti sa posebnim fokusom na podsticajnu negu, obrazovanje i savetovanje o dojenju; promovisanje, zaštitu i podržavanje optimalnog hranjenja odojčadi i dece, distribucije vode i hrane za djecu i održavanja dnevne higijene, kao i ograničene distribucije higijenskih predmeta. Imajući u vidu da majke i bebe ostaju u Srbiji čak i više od godinu dana (u odnosu na 2015. godinu kada su korisnici ostali 24-72 sata), MBC je razvio kapacitete za integraciju aktivnosti ECD-a . Dnevne aktivnosti MBC-a su struktuisane tako da pomognu majkama / roditeljima da uspostavljaju svakodnevnu rutinu za decu, stvaraju obrazac ponašanja i primenjuju navike vezane za ishranu, higijenu, zdravstvenu zaštitu, igranje i slobodno vrieme. Uspostavljeni su dnevni rasporedi za aktivnosti MBC-a, uvodeći ritam obroka ili hranjenje preko čaše itd.Rodno zasnovano nasilje ugrožava zdravlje, dostojanstvo, sigurnost i autonomiju svojih žrtava, međutim GBV često ostaje nevidljiv zbog kulture tišine ili čak rasprostranjenog prihvatanja u određenim kulturama. MBC pruža jedinstvenu priliku za suzbijanje rodmo zasnovanog nasilja jer što je obično jedino mesto u centru za azil / pprihvatnom centru koji je dostupan samo ženama i ima stalno prisutno medicinsko osoblje. Neformalno obrazovanje - podrška formalnom obrazovanju. Tim DRC-a organizuje strukturirane neformalne edukativne aktivnosti sa ciljem razvijanja veština, vriednosti i znanja. Aktivnosti su organizovane na način koji je prilagođen, uzimajući u obzir raznovrsnost korisnika, različito obrazovanje, različiti maternji jezik, različite interese itd. Neformalno obrazovanje, kao i podrška formalnom obrazovanju vrši se na tri različita načina, uzimajući uzimajući u obzir različite potrebe dece i potencijalne koristi za decu i škole, uključujući radionice, strukturirane neformalne časove, dopunske časove i podršku formalnom obrazovanju .

Donator

Dečji fond Ujedinjenih nacija - UNICEF

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je da pruži potrebnu psihosocijalnu i osnovnu materijalnu podršku deci izbeglicama koja su pogođena migrantskom krizom kroz kutke za decu i kutke za majke i bebe, kao i smanjenje posledica prouzrokovanih produženom nesigurnošću koju su pretrpeli deca i njihovi staratelji. Pristupi zaštiti, utočištu, podršci za pri ishrani beba, neformalnim obrazovnim programima i podršci formalnom obrazovanju imaju za cilj smanjenje osnovne nesigurnosti, kao i smanjenje rizika i ranjivosti ciljane populacije

Korisnici

Deca, majke i staratelji izbeglice

Nadležni organi

Radna grupa za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova
Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Ministarstvo zdravlja
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
UNICEF Srbija
Lokalne samouprave
Lokalni centri za socijalni rad
Lokalni domovi zdravlja

Moj džepni vodič za osnaživanje devojaka

(kliknite za otvaranje/preuzimanje dokumenta)

DRC je u saradnji sa UNICEF-om i partnerima učestvovao u kreiranju priručnika Moj džepni vodič za osnaživanje devojaka. Ovaj kratak vodič definiše standarde i smernice koje su organizacije sačinile u cilju osmišljavanja, izrade, sprovođenja i ocene programa za osnaživanje devojaka u romskim zajednicama i u populaciji migranata i izbeglica u Srbiji i Bugarskoj. Kada se devojkama obezbede alati, prostor i podrška, one se osnažuju da izgrade sopstvene stavove u zajednicama u kojima žive i da se suoče sa izazovima koje donosi adolescencija. Na osnovu definicije Ujedinjenih nacija, adolescencija obuhvata dve starosne grupe: rana adolsescencija, uzrast od 10 do 14 i kasna adolescencija, uzrast 15 - 19 godina. Rad sa mladjim devojkama zahteva drugačiji pristup i veštine nego što je to slučaj sa starijima.

Publikacija / preuzimanja

Podrška interno raseljenim licima - finansira UNHCR

Fokus

Projekat se bavi prioritetnim potrebama ugroženih interno raseljenih lica u Srbiji doprinoseći ostvarivanju njihovih trajnih rešenja kroz pružanje pouzdanih informacija i podrške u vezi sa procesom povratka na Kosovo* . Projekat će posvetiti posebnu pažnju populaciji raseljenih Roma, posebno se fokusirajući na pružanje informacija, upućivanje relevantnim organizacijama i institucijama koje bi mogle pružiti odgovarajuću podršku ako se odluče za povratak na Kosovo*.

Donator

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR).

Cilj projekta

Cilj projekta je da odgovori na potrebe interno raseljenih lica u Srbiji, kroz podržavanje prekogranične koordinacije, pružanje pouzdanih informacija i pomoći u vezi sa procesom povratka na Kosovo*.

Projektom se planira da 94 interno raseljenih lica učestvuju u 8 „idi-vidi poseta“ na Kosovu*, organizacija 5 informativnih sastanaka za 60 interno raseljenih lica i učešće interno raseljenih lica na sastancima Opštinskih radnih grupa/operativnih grupa i drugim forumima u vezi sa povratkom na Kosovo*. Pored toga, 60 porodica koje iskažu želju za povratkom na Kosovo* biće registrovane za povratak po proceduri UNHCR-a.

Korisnici

Interno raseljena lica.

Nadležni organi

Kancelarija za Kosovo i Metohiju Repubike Srbije, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, UNHCR Srbija, UNHCR Kosovo, Organizacije i institucije na Kosovu*.

Partner

Trajanje projekta

Organizacija Sveti Spas.

1. januar 2019. – 31. decembar 2019.


Fotka za futer.jpg

Unapređenje zaštite prava i humanitarne pomoći u Makedoniji i Srbiji - finansira ECHO

Fokus

Omogućen pristup zaštiti za izbegličku populaciju kroz pristup zasnovan na ljudskim pravima; pružen odgovor na osnovne humanitarne potrebe najugroženijih izbeglica, tražioca azila i migranata kroz distribuciju neprehrambenih proizvoda; obezbeđeni novi i poboljšani postojeći smeštajni kapaciteti kroz rehabilitaciju objekata/lokacija predloženih od strane Radne grupe Vlade Republike Srbije; obezbeđivanje stručnih/okupacionih, edukativnih i rekreativnih aktivnosti u formalnim i privremenim prihvatnim centrima za najugroženije izbeglice, tražioce azila i migrante u Srbiji.

Donator

ECHO

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je obezbeđivanje hitne humanitarne pomoći i zaštite za ugrožene izbeglice, tražioce azila i migrante u zemljama zapadnog Balkana. 
Spečifični cilj projekta je unapređenje zaštite i humanitarne pomoći, kao i kapaciteta za prijem ugroženih izbeglica u Srbiji i Makedoniji. Projekat će doprineti zaštiti osnovnih prava izbeglica i bezbednom, zdravom i dostojanstvenom prijemu korisnika.

Korisnici

Ugrožene izbeglice, tražioci azila i migranti u Makedoniji i Srbiji

Nadležni organi

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Unapređivanje odgovora na izbegličku krizu u Srbiji - finansira EUD

Fokus

Rehabilitacija prihvatnih centara i obezbeđivanje osnovnog nameštaja; jačanje kapaciteta Komesarijata za izbeglice i migracije i Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja putem angažovanja i upućivanja radnika na privremeni rad i obezbeđivanje smeštaja za zaposlene različitih nacionalnih institucija.

Donator

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je da doprinese unapređivanju odgovora na izbegličku krizu u Srbiji.
Specifični cilj projekta je da podrži napore Vlade Republike Srbije da brzo reaguje na izbegličku krizu, putem pružanja direktne podrške relevantnim nacionalnim i lokalnim institucijama, kao i jačanja kapaciteta za prijem izbeglica u zemlji. Projekat će pružiti direktnu podršku Komesarijatu za izbeglice i migracije, Radnoj grupi za migracione tokove, kao i drugim relevantnim državnim i lokalnim institucijama u cilju poboljšanja nacionalnog odgovora na izbegličku krizu. Projekat će takode obezbediti sanaciju postojećih objekata na različitim lokacijama u Srbiji u cilju unapređenja smeštajnih kapaciteta.

Korisnici

Različiti ranjivi migranti koji ulaze na teritoriju Republike Srbije. Pojedinci koji trenutno ulaze u Srbiju uglavnom dolaze iz zemalja koje „proizvode izbeglice“, kao što su Sirija i Avganistan. Projekat će uglavnom pružati direktnu podršku/biti usmeren na Komesarijat za izbeglice i migracije, Radnu grupu za migracione tokove i različite nacionalne i lokalne institucije koje se bave migracijama, putem jačanja njihovih kapaciteta za pružanje pomoći izbeglicama/mešovitim migrantima.

Jačanje humanitarnog odgovora na potrebe najugroženijih žena i devojaka izbeglica/migrantkinja - finansira UNFPA

Fokus

Povećanje dostupnosti, pristupačnosti, prihvatljivosti i kvaliteta reproduktivnog zdravlja i medicinskog odgovora na rodno zasnovano nasilje i obezbeđivanje lekova za žene i devojke izbeglice i migrantkinje koje prolaze kroz prihvatne centre (u Šidu, Principovcu, Adaševcima i Preševu) kroz doniranu mobilnu kliniku u Šidu i obezbeđivanje medicinskog osoblja u Preševu. Osobama koje su verovatno u potrebi za međunarodnom zaštitom će u prihvatnim centrima i centrima za azil u Srbiji biti obezbeđeni higijenski artikli putem distribucije zasnovane na potrebama.

Donator

Fond Ujedinjenih nacija za stanovništvo (UNFPA)

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je da doprinese povećanju dostupnosti, pristupačnosti, prihvatljivosti i kvaliteta reproduktivnog zdravlja i usluga u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem za žene izbeglice i migrantkinje i osigura hitnu humanitarnu pomoć kroz distribuciju higijenskih artikala i pružanje informacija za ugrožene žene izbeglice, migrantkinje i tražiteljke azila u Srbiji.

Korisnici

Ugrožene grupe žena i devojaka izbeglica, migrantkinja i tražiteljki azila u Srbiji

Pružanje podrške za obnovu poplavljenih domaćinstava i lokalne privrede u Srbiji – Faza II - finansira EUD

Fokus

Podrška poplavljenim domaćinstvima i lokalnim privredama u Srbiji

Donator

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je pružanje podrške Vladi Republike Srbije i lokalnim vlastima za obnovu šteta nastalih u poplavama.
Specifični cilj projekta je obezbeđivanje sigurne i valjane rekonstrukcije i pružanje individualnih stambenih rešenja za zajednice i porodice pogođene poplavama, kao i učvršćivanje mikro preduzeća. Projekat pruža podršku Vladi Republike Srbije, kao i relevantnim sektorima lokalnih vlasti, kroz pomoć poplavljenim područjima.

Projekat pruža podršku Vladi Republike Srbije, kao i relevantnim sektorima lokalnih vlasti, kroz pomoc poplavljenim podrucjima. 
Prema predlogu projekta i na osnovu početnih procena potreba planirana je sledeća podrška u 13 ciljanih opština:
1.    Najmanje 679 porodica koje će dobiti pomoć kroz rekonstrukciju svojih delimicno ili teško oštećenih kuća (DRC i Vizija)
2.    Najmanje 18 porodica koje će dobiti pomoć kroz izgradnju novih montažnih kuca umesto njihovih potpuno uništenih kuća, uz obezbeđivanje 18 setova osnovnih kućnih aparata i nameštaja (DRC i Vizija)
3.    Najmanje 154 srednjih i malih preduzeća i preduzetnika će dobiti osnovna sredstva za rad, materijal i opštu poslovnu obuku i ekonomsko i tehničko mentorstvo (ENECA i DRC)
4.    Najmanje 147 setova osnovnih kućnih aparata i nameštaja obzbeđenih za porodice pogođene poplavama u martu 2016. u gradu Čačku i opštini Lučani.

Korisnici

Najugroženija domaćinstva i zajednice pogođene poplavama (lokalno stanovništvo, raseljena lica, uključujući i pripadnike romske populacije) u ciljnim opštinama (Obrenovac, Paraćin, Jagodina, Smederevska Palanka, Ub, Koceljeva, Krupanj, Mionica, Kladovo, Negotin i Majdanpek), čije su stambene i javne gradevine nastradale u poplavama u maju i septembru 2014. i martu 2016. godine

Nadležni organi

Lokalne opštinske vlasti, lokalni centri za socijalni rad,
Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja i druge ključne institucije na nacionalnom i lokalnom nivou
Implementacioni partneri:
UNOPS
Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO)
Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Republici Srbiji (HELP)
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
Koaplikanti
EcoNomic Expert Community Association (ENECA)
NVO Vizija

Jačanje kapaciteta i pružanje pomoći u rešavanju izbegličke krize - finansira Danska ambasada

Fokus

Jačanje kapaciteta lokalnih Saveta za migracije i podrška u izradi i realizaciji Lokalnih akcionih planova usmerenih na izbeglice i lica koja su u potrebi za medunarodnom zaštitom; organizovanje obuka, studijskih putovanja i kampanja usmerenih na podizanje svesti o upravljanju migracijama, standardima radnih migracija i trgovini ljudima; pružanje informacija i pravnih saveta krajnjim korisnicima i pružaocima usluga; dodela grantova organizacijama lokalnog civilnog društva u cilju unapredenja mehanizama zaštite i okvira za upravljanje mešovitim migracijama na lokalnom nivou; organizovanje okruglih stolova na temu upravljanja migracijama i trgovine ljudima a u cilju unapredenja okvira za upravljanje mešovitim migracijama.

Donator

Danska ambasada

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je podrška Republici Srbiji u jačanju kapaciteta za upravljanje migracijama.
Spečificni cilj projekta je jačanje kapaciteta institucija Republike Srbije u upravljanju migracijama kroz podršku jedinicama lokalne samouprave u izradi i realizaciji Lokalnih akcionih planova, kroz unapređenje pristupa informacijama, mehanizmima zaštite i kroz pružanje asistencije migrantima i licima kojima je potrebna medunarodna zaštita.

Korisnici

Lokalne zajednice i ostale strukture u kontaktu sa migrantima na tranzitnim lokacijama; kreatori politike (na lokalnom i centralnom nivou), Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, jedinice lokalne samouprave u Srbiji i Radna grupa za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova.

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji - finansira UNHCR

Fokus

Unapredenje pristupa izbeglica/tražilaca azila njihovim osnovnim pravima pružanjem materijalne pomoc´i, osnovne medicinske nege, kao i psihosocijalne i obrazovne podrške. U svakodnevnoj saradnji sa organima Vlade, DRC i UNHCR rade na poboljšanju smeštajnih i higijenskih uslova u cilju poboljšanja uslova prijema u raznim prihvatnim centrima u zemlji, pružanju zdravstvene pomoc´i, zaštite prava, ukljucujuc´i zaštitu prava dece, širenju informacija, obezbedivanju hrane i neprehrambenih proizvoda i planiranju pripreme za zimu. Humanitarne potrebe c´e biti ispunjavane na glavnim ulaznim i izlaznim punktovima u zemlji, kao i duž rute kojom se izbeglice najcešce krecu (Preševo, Vranje, Bujanovac, Dimitrovgrad, Bosilegrad, Zajecar, Niš, Beograd, Subotica, Šid) preko sveobuhvatnog mehanizma pružanja pomoc´i (skladištenje i sekundarna distribucija hrane i neprehrambenih proizvoda najugroženijim pojedincima).

Donator

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR)

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je poboljšanje sveobuhvatne pomoći i zaštitu prava u okviru izbegličke krize koja je zahvatila Srbiju, kao i čitav region.
Specifični ciljevi projekta su:
•    Obezbeđivanje direktne humanitarne pomoći izbeglicama koje prolaze ili borave u Srbiji u bliskoj koordinaciji sa organima Vlade Srbije;
•    Podrška državnim organima/agencijama za upravljanje efikasnim odgovorom na izbegličku krizu.

Korisnici

Izbeglice u stanju potrebe, tražioci azila

Nadležni organi

Radna grupa za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova
Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Ministrastvo zdravlja
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
UNHCR Srbija
Lokalne vlasti
Lokalni centri za socijalni rad

Podrška formalnom obrazovnom sistemu Srbije u odgovoru na izbegličku krizu - finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji

Fokus

Podrška Vladi Republike Srbije u razvijanju i pilotiranju obrazovnih modula posebno dizajniranih za decu izbeglice i tražioce azila koji ne govore srpski

Donator

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji

Ciljevi

-     Razvijanje obrazovnog programa za srpski kao nematernji jezik - Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu će razviti najmanje dva obrazovna modula za uključivanje dece u formalno obrazovanje (jedan koristeći metodologiju pogodnu za decu i jedan koristeći metodologiju za učenje odraslih za njihove roditelje).
-     Razvijanje modula za razvoj svesti i senzibilizaciju nastavnika – modul za obuku nastavnika će biti razvijen od strane partnera na projektu i sprovoden sa ciljem podizanja svesti i pripreme nastavnika da predaju deci izbeglicama.
-     Pilotiranje obrazovnih modula u odgovarajućim obrazovnim institucijama

Korisnici

Deca izbeglice sa Bliskog istoka i iz Afrike i centralne Azije, njihovi roditelji, nastavnici i škole

Nadležni organi i partneri

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije,
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu,
Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF)

 

Osnaživanje Romske zajednice kroz socio-ekonomski razvoj i ekološku zaštitu grada Kraljeva - finansira EUD

Fokus

Jačanje radne snage Romske populacije kroz preduzetničko savetovanje, usavršavanje i mentrostvo od strane potencijalnih poslodavaca za do 55 korisnika, sa naglaskom na ekološku zaštitu; pružanje podrške zapošljavanju i samozapošljavanju korisnika, podizanje svesti i unapređivanje procesa odlučivanja kroz definisanje i promovisanje Lokalnog Akcionog Plana za Rome.  

Donator

Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je pružanje podrške marginalizovanim i ugroženim grupama i lokalnim zajednicama za aktivno učestvovanje u socijalno-ekonomskom razvoju i ekološkom očuvanju Grada Kraljeva. 

Specificni ciljevi uključuju podizanje mogućnosti zaposlenja i obezbeživanja prihoda za najugroženije osobe i grupe kroz ekonomsku diversifikaciju i ekološku zaštitu; lokalna vlast, javni i privatni sektor u Kraljevu socio-ekonomske inicijative za inkluziju Roma, sa posebnim naglaskom na mlade bez roditelja. 

Korisnici

55 najugroženijih osoba, 3 romska naselja, 4 javne institucije i servisa, 2 lokalne nevladine organizacije, 4 mikro i male pilot kooperative, dva facilitatora romske pripadnosti i donosioci odluka zainteresovani za zapošljavanje pripadnika Roma

Partneri

Grad Kraljevo

Pomoć interno raseljenim licima zainteresovanim za povratak na Kosovo - finansira UNHCR

Fokus

Sprovođenje procene potreba približno 1200 interno raseljenih porodica koje su već izrazile želju da se vrate na Kosovo ili koje tokom procene potreba izraze ovu želju; medijsko pokriće kroz 4 radio emisije u Srbiji; organizacija obuka/radionica za IRL udruženja i relevantne zainteresovane strane.

Donator

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR)

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je doprinos postizanju trajnog i funkcionalnog rešenja za raseljena lica u Srbiji, izvođenjem sveobuhvatne analize potreba raseljenih lica, koja bi omogućila institucijama da formiraju odgovarajuće strategije i time osiguraju prava raseljenih lica. 

Specifični cilj projekta je poboljšanje pristupa institucija problemu rasljenih lica, radi kreiranja trajnog rešenja kroz identifikaciju raseljenih lica, analizu njihovih potreba i prioriteta, i osiguravanje prava IRL.

Projekat će se baviti prioritetnim potrebama IRL u Srbiji koji su izrazili želju da se vrate na Kosovo.

Korisnici

Oko 1200 interno raseljenih porodica

Nadležni organi

Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
Lokalni poverenici
UNHCR Srbija
UNHCR Kosovo

Partneri

IRL udruženja Božur, Sveti Spas i Zavičaj za povratak