O DANSKOM SAVETU ZA IZBEGLICE U SRBIJI

Danski savet za izbeglice (DRC) je humanitarna, nevladina i neprofitna organizacija osnovana 1956. godine, koja radi u više od 30 zemalja širom sveta.

Misija Danskog saveta za izbeglice je aktivna u Srbiji od 1993. godine, sprovodeći brojne aktivnosti vezane za integraciju i poboljšanje životnih uslova izbeglica, interno raseljenih lica i socijalno ugrožene domicilne populacije.

Uživajući poverenje Delegacije Evropske unije, UNHCR-a i drugih donatora, DRC Srbija trenutno sprovodi projekte vezane za podršku izbeglicama/migrantima i tražiocima azila na teritoriji Srbije, poboljšanje uslova za povratak i reintegraciju interno raseljenih lica na Kosovu, stambene projekte za podršku izbeglicama, interno raseljenim licima i povratnicima, poboljšanje životnih uslova i zatvaranje kolektivnih centara. DRC pruža podršku Vladi Srbije u obnavljanju domaćinstava i lokalnih ekonomija pogođenih poplavama, tehničku pomoć regionalnom stambenom programu na Zapadnom Balkanu i doprinosi sprovođenju antidiskriminacionih politika.

Više od dve decenije rada na Zapadnom Balkanu izoštrile su stručnost i veštine DRC Srbija da obezbedi odgovarajuća rešenja za korisnike, lokalne vlasti i druge zainteresovane strane,  prepozna trenutne i buduće socijalne i ekonomske potrebe i promene u regionu, i pruži kompletan niz usluga onda kada je to potrebno. Danas je DRC prisutan u Srbiji preko svojih kancelarija u Beogradu, Kragujevcu i Kraljevu, kao i na nekoliko lokacija blizu prihvatno-tranzitnih centara za izbeglice širom Srbije, odnosno u Preševu, Dimitrovgradu, Šidu i Subotici.

DRC podržava čitav spektar trajnih rešenja - lokalnu integraciju i povratak/reintegraciju kroz sledeće sektore:

•    Stambena rešenja i infrastruktura manjeg obima
•    Socijalna i ekonomska re/integracija (dohodovne aktivnosti, povratnički paketi, socijalna i medicinska pomoć)
•    Tehnička pomoć centralnim i lokalnim institucijama/izgradnja kapaciteta NVO i socijalna mobilizacija
•    Pravna ekspertiza - pristup pravima, ličnim dokumentima, imovinskim pravima i antidiskriminaciji
•    Zaštita i zastupanje lica u stanju potrebe, obezbeđivanje smeštaja i distribucija neprehrambenih proizvoda
 

 

VIZIJA I VREDNOSTI

Nijednoj izbeglici ne sme nedostajati pomoć da pronađe zaštitu i trajna rešenja. I nikome ko želi da bude integrisan u dansko društvo ne sme nedostajati pomoć da to učini. Mi želimo da na najbolji način rešavamo probleme u vezi sa raseljavanjem i integracijom.

Vrednosni kompas

1. Humanitarni pristup - pravo ljudi na dostojanstven život ima prednost nad politikom i principima
DRC insistira na pravu pojedinca da prima humanitarnu pomoć i na našem pravu i dužnosti da kada god možemo obezbedimo takvu pomoć. To znači da zastupanje, u nekim slučajevima, mora ustupiti mesto našoj dužnosti da pomognemo ljudima čiji su životi u pitanju, a takođe i da ćemo pružiti pomoć, bez obzira na to da li se takav napor može protumačiti i politički. Štaviše, mi insistiramo na pravu pojedinca da koristi svoje vlastite sposobnosti da oblikuje vlastiti život na dostojanstven način, u interakciji sa drugima.

2. Poštovanje - za jednaka prava ljudskih bića
DRC u svom radu primenjuje pristup zasnovan na ljudskim pravima, na nacionalnom kao i na međunarodnm nivou. Mi radimo kako bi osigurali da raseljena lica mogu da uživaju prava na zaštitu i životne prilike u skladu sa važećim zakonima i konvencijama, bez ikakve diskriminacije. U Danskoj i na drugim mestima na kojima radimo nastojimo da osiguramo da vlasti i međunarodna zajednica ispunjavaju svoje dužnosti u interakciji sa ljudima u nevolji, a mi ćemo im pomagati sve dok ne budu dovoljno osnaženi da sami upravljaju ovim odgovornostima.

3. Nezavisnost i neutralnost - u odnosu na naše okruženje
DRC radi isključivo na osnovu svog mandata. To znači da se fokusiramo na pitanja koja se tiču izbeglica i raseljenih lica, ostajući neutralni kada je u pitanju partijska politika. Pored toga, to znači da je u međunarodnim zonama sukoba naš humanitarni rad zasnovan na nezavisnosti i neutralnosti u odnosu na sukobljene strane.

4. Uključivanje - ljudi kojima nastojima da pomognemo
DRC želi da sprovodi svoje inicijative poštujući ljude kojima nastojimo da pomognemo i sarađujući sa njima, čime se osigurava da ih ta saradnja osnažuje. To znači da od njih tražimo da pristanu da prime našu pomoć i da učestvuju u njenom planiranju i sprovođenju, kao i u procenjivanju ishoda. Štaviše, za našu saradnju sa ljudima u nevolji karakteristično je da pokušavamo da iskoristimo i ojačamo sposobnosti ljudi da u budućnosti žive bez pomoći.

5. Iskrenost i transparentnost - za sve korisnike, donatore, partnere i druge
DRC je odgovoran prema ljudima kojima pomaže, onima koji nas podržavaju i onima sa kojima sarađujemo. To znači da smo iskreni i otvoreni u pogledu toga što radimo i o izborima koje pravimo kada potrebe prevazilaze naše sposobnosti da obezbedimo pomoć. Štaviše, težimo uspešnim i odgovornim zajedničkim naporima sa drugima.

 

 

O DANSKOM SAVETU ZA IZBEGLICE U SVETU

Danski savet za izbeglice (DRC) je privatna humanitarna organizacija osnovana 1956. godine, koja ujedinjuje napore 30 organizacija članica i volonterskih grupa. Sa ciljem da podrži i promoviše trajna rešenja za izbeglice i interno raseljena lica, DRC pruža podršku u zemljama zahvaćenim sukobima širom sveta, kao što su zemlje na Zapadnom Balkanu, u Kavkaskom regionu i na Rogu Afrike, Irak, Avganistan, Šri Lanka, Uganda, Sudan, Liberija i Angola. Iako je raseljavanje ljudi glavni razlog iz kojeg DRC pokreće svoje aktivnosti, ciljne grupe obično ne obuhvataju samo izbeglice i interno raseljena lica, već i pojedince, grupe, organizacije i državne institucije koje imaju ili će imati aktivnu ulogu u pružanju usluga raseljenoj populaciji.

Pristup zasnovan na ljudskim pravima leži u osnovi programskih i operativnih principa DRC. Njegova primena na projektima DRC dodatno je ojačana posvećenošću DRC prema odgovornosti, koja je jedna od ključnih vrednosti na kojima se njegov rad zasniva. DRC je jedan od osnivača Human Accountability Partnership International (Hap-I). DRC je ponovo sertifikovan u skladu sa zahtevima HAP standarda za humanitarnu odgovornost i kvalitet 2010. godine, što svedoči o posvećenosti ispunjavanju najviših standarda odgovornosti i upravljanja kvalitetom.

Pročitajte više na: https://drc.dk/

 

DONATORI

•    Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
•    UNHCR Srbija
•    ECHO
•    UNICEF
•    UNFPA
•    Američki Biro za populaciju, izbeglice i migracije
•    Danska ambasada
•    Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške
•    UNHCR Kosovo
•    DFID/Start Network